Doorgaan naar inhoud
Zoeken
Waar bent u naar op zoek?
Bekijk onze veelgestelde vragen.
Menu

Visie op wonen, welzijn en zorg

Onze visie op wonen, welzijn en zorg is de basis van waaruit wij onze zorg en behandeling vorm geven. Samen met de bewoner, diens netwerk en de vrijwilligers.

Uw kwaliteit van leven: Wij sluiten aan bij wie u bent.
Respect voor de eigen regie en autonomie van de bewoner. We ondersteunen de bewoner in het behouden van de regie op zijn eigen unieke leven, in zijn laatste levensfase waarbij het welbevinden centraal staat. Dat doen we door te luisteren en door te vragen. Hoe was iemand? Hoe is iemand nu? Wat vindt de bewoner belangrijk? Samen, met naasten, de zorgverleners (multidisciplinair) en vrijwilligers geven we daar invulling aan. Hierbij gebruik maken van de ondersteunende methodieken.

Uw perspectief: Wij bieden zorg vanuit uw wensen en mogelijkheden
Iedere bewoner is uniek. In wonen en zorg sluiten we aan bij wie de bewoner is en hoe de  bewoner zijn/haar welbevinden ervaart. ‘Weet wie ik was en kan zijn wie ik nu ben.’ Vanuit nabijheid, vertrouwen en aandacht geven we invulling aan compassie. Samen met de bewoner en diens naasten geven we betekenis aan zijn/haar leefplezier. We observeren en handelen vanuit het denken in mogelijkheden; belevingsgerichte zorg. De wensen en behoeftes van de bewoner leggen we vanuit het ik-perspectief vast in het zorgleefplan.

Uw sociale contacten: Wij doen het samen met u en de mensen om u heen.
Het samenspel, de dialoog is van wezenlijk belang voor het welbevinden van onze bewoners. We halen ‘buiten naar binnen’. Zo lang dit mogelijk is, ondersteunen we de bewoner in het actief blijven in zijn/haar netwerk. We ondersteunen het netwerk om betrokken te blijven en te participeren wanneer de bewoner dit zelf minder kan doen. Ons doel: elkaars mogelijkheden benutten en ondersteunen.

Uw woonomgeving: Wij dragen zorg voor een veilige omgeving die bij u past.
De woonomgeving van onze bewoner is gericht op thuis kunnen voelen en het bieden van veiligheid. Bijvoorbeeld door het bieden van bewegingsgerichte zorg en het actief inzetten op valpreventie. We dragen tevens zorg voor de herkenbaarheid van het eigen appartement en de gezamenlijke huiskamer en zetten domotica en hulpmiddelen in.