Doorgaan naar inhoud
Zoeken
Waar bent u naar op zoek?
Bekijk onze veelgestelde vragen.
Menu
Een luisteren oor, een wakend oog en een mondige stem

Cliëntenraad 

Bij Icare staat u centraal. Wij willen er zijn als u ons nodig heeft en bijdragen aan uw kwaliteit van leven. Dat wij een cliëntenraad hebben is dan ook logisch. Deze mensen bekijken onze zorg en ons beleid door de bril van de cliënt en geven gevraagd en ongevraagd advies.  

Icare koestert de cliëntenraad. Want door deze raad weten we beter wat er speelt onder cliënten en hoe onze zorg daarop aansluit. Een cliëntenraad is ook wettelijk verplicht voor zorginstellingen van onze omvang. 

Waardevol 
Zoals u in de visie van Icare kunt lezen, vinden wij vier waarden enorm belangrijk: wij hebben liefde voor mensen, onze klanten en alle mensen en organisaties waarmee we samenwerken kunnen op ons vertrouwen, wij zien kansen en wij geloven dat iedereen iets voor een ander kan betekenen. Het zijn onze kernwaarden. Ze geven weer waar wij met elkaar voor staan. Wij toetsen geregeld bij de cliëntenraad of we nog op de goede weg zijn en inderdaad beter worden met onze zorg en dienstverlening. 

Wat doet de cliëntenraad? 
De cliëntenraad vertegenwoordigt onze cliënten en krijgt van ons alle informatie die nodig is om advies of instemming te kunnen geven. De cliëntenraad is actief betrokken bij ons beleid en vergadert elke maand over lopende zaken, specifieke onderwerpen en ingediende adviesaanvragen. 

Zo geeft de raad bijvoorbeeld advies over de begroting, de jaarrekening en het algemeen beleid voor zorgverlening aan cliënten. Ook mag de cliëntenraad een lid voordragen voor de Raad van Toezicht en advies geven over de profielschets voor de leden van de Raad van Bestuur. 
Wat de cliëntenraad allemaal mag en moet is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De bevoegdheden van de Cliëntenraad kunt u nalezen in het reglement Cliëntenraad.

Samenstelling 
Onze cliëntenraad bestaat uit cliënten en vertegenwoordigers van cliënten die horen bij de woonzorglocaties van Icare. Ook heeft de cliëntenraad, samen met de cliëntenraad voor extramurale zorg, een vertegenwoordiger in de Regionale Cliëntenraad Icare (RCRI). Deze is op zijn beurt weer vertegenwoordigd in de Centrale Cliëntenraad van Espria. Dit is een overkoepelend orgaan van alle cliëntenraden.

Vergaderingen  
De cliëntenraad overlegt op vaste momenten met de managers woon/zorg, de directie van Icare en Raad van Bestuur van Espria. De Cliëntenraad ontvangt scholing en ambtelijke ondersteuning. Dat is praktisch want de cliëntenraad vergadert eenmaal in de maand, in de avonduren, volgens een vast rooster en op wisselende locaties. Op de agenda staan verschillende onderwerpen: lopende zaken, specifieke onderwerpen en adviesaanvragen. De raad neemt zelfstandig standpunten in voor adviezen of instemming.

Contact met de cliëntenraad 
Vaak is het voor u mogelijk (een deel van) de vergaderingen bij te wonen als toehoorder. Ook kunt u vragen, ideeën en ervaringen aanreiken. De vergaderdata en agenda-onderwerpen kunt u inzien via de ambtelijk secretaris van de Cliëntenraad:

Patricia Dolfing
e-mail: clientenraad@icare.nl
telefoon.: 06 17 61 56 69

Jaarverslag/jaarplan
De Cliëntenraad Icare legt jaarlijks verantwoording af over de verrichte werkzaamheden in het voorgaande jaar. Tevens wordt jaarlijks een plan opgesteld van de voorgenomen werkzaamheden in het voorliggend jaar.