Cookies

Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.

Privacyverklaring

Als zorgorganisatie verwerken wij persoonsgegevens. Dat is bijvoorbeeld nodig om zorg te kunnen leveren, de administratie te verzorgen en salarissen uit te kunnen betalen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets zeggen over een bepaald persoon. En alles wat we met deze persoonsgegevens doen, wordt gezien een verwerking. Hierbij kunt u denken aan: gebruiken, verzamelen, vastleggen, opslaan, wijzigen, raadplegen en verstrekken.

Persoonsgegevens worden beschermd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen gewone persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. Gegevens over gezondheid zijn bijvoorbeeld bijzondere persoonsgegevens. Voor het verwerken van deze bijzondere gegevens gelden strengere regels. Daarnaast worden medische gegevens ook beschermd door de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit:

 • met welk doel en op welke rechtsgrond we uw persoonsgegevens verwerken
 • dat als u toestemming heeft gegeven, u deze ook weer in kan trekken
 • aan wie we uw persoonsgegevens verstrekken
 • hoe we uw persoonsgegevens beveiligen
 • hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren
 • wat uw rechten zijn
 • hoe u contact met ons op kan nemen
 • hoe u een klacht in kan dienen.

Doel en rechtsgrond

We verwerken persoonsgegeven om goede zorg en diensten te kunnen leveren, om de rol van (potentieel) werkgever of opdrachtgever goed te kunnen vervullen, voor direct-marketingdoeleinden of in het kader van wetenschappelijk of statistisch onderzoek. We verwerken alleen gegevens voor zover dat in de betreffende situatie noodzakelijk is.

In de meeste gevallen zullen we uw persoonsgegevens verwerken omdat dat nodig is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met u, zoals een zorgovereenkomst of arbeidsovereenkomst. In andere gevallen kunnen we uw persoonsgegevens verwerken als we uw toestemming hebben; als we moeten voldoen aan een wettelijke plicht; als er sprake is van een medische noodsituatie of als we een gerechtvaardigd belang hebben.

Voor gezondheidsgegevens geldt daar bovenop dat wij deze:

 • als zorginstelling alleen verwerken als dat noodzakelijk is voor een goede behandeling of verzorging van u; en
 • als werkgever als dat noodzakelijk is voor een goede uitvoering van wettelijke voorschriften, pensioenregelingen of collectieve arbeidsovereenkomsten met aanspraken die afhankelijk zijn van uw gezondheidstoestand of als dat noodzakelijk is voor de re-integratie of begeleiding in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid.

INTREKKEN VAN TOESTEMMING

Indien we uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan heeft u het recht om deze toestemming weer in te trekken. Het intrekken van uw toestemming kan invloed hebben op de zorg of dienst die we aan u leveren. We zullen u dan informeren over de mogelijke gevolgen.

VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Voor gewone persoonsgegevens geldt dat we deze alleen aan anderen verstrekken als dat overeenkomt met het doel waarvoor wij de gegevens hebben ontvangen en als deze verstrekking noodzakelijk is.

Als we gezondheidsgegevens verwerken dan houden wij ons aan onze wettelijke geheimhoudingsplicht. We zullen uw gezondheidsgegevens niet aan anderen verstrekken, tenzij u daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft of als we daar wettelijk toe verplicht zijn. [1] We zijn bijvoorbeeld verplicht om voor het afhandelen van rekeningen van verleende zorg bepaalde medische gegevens te verstrekken aan de zorgverzekeraar.

Als u toestemming geeft, betekent dat niet dat wij verplicht zijn de gezondheidsgegevens te verstrekken. We bekijken altijd of het in overeenstemming is met goed zorgverlenerschap en of de gegevens niet op een andere, minder ingrijpende manier kunnen worden verkregen.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij zorgen voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen en houden ons aan de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaren van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben ontvangen. Daar zijn uitzonderingen op. Bijvoorbeeld als er een wettelijke bewaartermijn is, dan houden wij ons daaraan. De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) schrijft bijvoorbeeld voor dat medische gegevens tot 15 jaar na het beëindigen van de zorg bewaard moeten worden. Ook in specifieke situaties, bijvoorbeeld als er een rechtszaak loopt of bij een arbeidsconflict, kunnen persoonsgegevens langer bewaard worden.

UW RECHTEN

De AVG geeft u een aantal rechten. Deze rechten zijn:

 • het recht om de persoonsgegevens die we van u verwerken in te zien (recht van inzage);
 • het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken aan te passen (recht op rectificatie);
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (recht op vergetelheid);
 • het recht om minder gegevens te laten verwerken (recht op beperking van de verwerking);
 • het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking (recht van bezwaar);
 • het recht om gegevens over te dragen, zodat u uw gegevens gemakkelijk aan een ander door kan geven (recht op dataportabiliteit).

U mag altijd een verzoek indienen om een bepaald recht uit te oefenen. Doorgaans zullen we binnen een maand gehoor geven aan uw verzoek. We kunnen niet in alle gevallen gehoor geven aan een verzoek. Dat is het geval bij ongegronde[2] of buitensporige[3] verzoeken. U wordt dan binnen een maand geïnformeerd over de reden daarvan. In sommige situaties, bijvoorbeeld bij ingewikkelde verzoeken, mogen we twee maanden extra de tijd nemen voor onze reactie.

Wilt u een verzoek doen om één van de hierboven genoemde rechten uit te oefenen, dan kunt u uw verzoek via privacy@icare.nl aan ons voorleggen. U kunt ook een brief sturen naar:

Stichting Icare
T.a.v. privacyfunctionaris
Postbus 900
7940 KE Meppel                                                 

CONTACT

Hebt u een vraag over privacy of bent u het niet eens over de manier waarop we met uw gegevens en/ of rechten omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen via privacy@icare.nl of een brief sturen naar:

Stichting Icare
T.a.v. privacyfunctionaris
Postbus 900
7940 KE Meppel

Functionaris Gegevensbescherming

Binnen onze organisatie houdt de Functionaris Gegevensbescherming (FG) toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. U kunt via FGespria@espria.nl contact met de FG opnemen.

KLACHT

Mocht u een klacht over privacy willen indienen, dan zal deze volgens onze klachtenprocedure afgehandeld worden. U kunt uw klacht indienen via privacy@icare.nl of via:

Stichting Icare
T.a.v. privacyfunctionaris
Postbus 900
7940 KE Meppel

Overige klachten kunt u hier indienen.

Als we er niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

U kunt er ook voor kiezen om een verzoekschriftprocedure te starten bij de kantonrechter. Op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens staat uitgelegd wat u dan moet doen (zie het antwoord op de vraag ‘Hoe ga ik met een klacht over het gebruik van persoonsgegevens naar de rechter?’).

 

[1] Bijvoorbeeld op grond van de Zorgverzekeringswet,  Wet langdurige zorg, Wet bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen, Wet marktordening gezondheidszorg, Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, Wet kwaliteit, klachten, geschillen zorg, Wet publieke gezondheid, de Jeugdwet, Wet op de lijkbezorging, Gezondheidswet.

[2] Er wordt niet voldaan aan de voorwaarden om uw rechten uit te kunnen oefenen (het recht op vergetelheid mag bijvoorbeeld ingeroepen worden als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor zij zijn verzameld. Als we voor het leveren van zorg aan u uw persoonsgegevens nodig hebben, kunnen we uw persoonsgegevens niet wissen) of het verzoek ziet op iets waar u geen recht op heeft (bijvoorbeeld persoonsgegevens van een ander).

[3] Bij buitensporige verzoeken komt er teveel last op ons te liggen om aan de verzoeken te voldoen. Als u bijvoorbeeld wekelijks een verzoek bij ons indient, kan dat als buitensporig aangemerkt worden.

Contact

Het wijkteam is 24 uur per dag bereikbaar. Heeft u nog geen contact met Icare? Bel dan met 0900 88 33. Hieronder kunt u met postcode of plaats de contactgegevens van de Icare teams en locaties vinden.